REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PROGRAMU KONSUMENCKIEGO”HEETS -45 PLN w Sklepach IQOS”

REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PROGRAMU KONSUMENCKIEGO”HEETS -45 PLN w Sklepach IQOS”

§ 1
 
Postanowienia ogólne
 
1.Niepubliczny i dobrowolny program konsumencki „HEETS -45 PLN w Sklepach IQOS” (dalej jako „Program”) jest organizowany przez spółkę Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie: 31-982 Kraków, aleja Jana Pawła II 196 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podnr KRS 289223, kapitał zakładowy w wysokości 10.000.000,00 PLN (dalej jako „PMPL-D” lub „Organizator”).
 
2.Treść niniejszego regulaminu (dalej jako „Regulamin”) jest dostępna w sklepach IQOSoraz pod numerem Infolinii IQOS801801501(koszt połączenia według stawek operatora).
 
3.Program jest prowadzony w terminie od 05.07.2021r. do 10.07.2021r. (dalej jako „Czas Trwania Programu”), przy czym Organizator ma prawo zawiesić lub zakończyć Program w każdym czasie, co nie będzie miało wpływu na prawa uczestnika Programu nabyte przed zakończeniem lub zawieszeniem Programu.
 
§ 2
 
Zasady Programu
 
1.W Programie mogą brać udział pełnoletni użytkownicy urządzenia IQOS, którzy dokonalirejestracji swoich danych w konsumenckiej baziedanych IQOS prowadzonej przez Organizatoraoraz wyrazilizgodę na otrzymywanie informacji handlowych(„Uczestnicy”)tj.spełniają te przesłanki w Czasie Trwania Programu i w czasie kontaktu przedstawiciela IQOS z Uczestnikiem, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 2 poniżej.
 
2. W czasie trwania p rogramu Uczestnik, który pojawi się w sklepie IQOS będzie uprawniony do tego, aby skorzystać z zakupu 10 sztuk(paczek) wkładów tytoniowych HEETSz rabatem -45 PLN.
 
3.Uczestnik może skorzystać z oferty opisanej w ust. 2 tylko raz w czasie trwania Programui tylko kupując w jednej transakcji 10 paczek wkładów tytoniowych HEETS. Zakup większej liczby paczek nie wpływa na wysokość rabatu.
 
4.Oferta obowiązujew terminie 05.07.2021r.–10.07.2021r.lub do wyczerpania zapasów.
 
5.Uczestnik może skorzystać z oferty opisanej w ust. 2 w wybranych sklepach IQOS. Pełna lista sklepów dostępna jest poprzez kontakt z Infolinią pod numerem 801801501 lub(+48) 22 455 14 04.
 
§ 3
Ochrona danych osobowych Uczestników oraz pełnoletnich osób palących
 
1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu jest Organizator.
 
2.Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych wRozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).
 
3.Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu prawidłowej realizacji Programu, w tym kontaktu z Uczestnikami oraz pełnoletnimi użytkownikami wyrobów tytoniowych lub wyrobów zawierających nikotynę w CzasieTrwania Programu wsprawach dotyczących Programu.
 
4.Uczestnik oraz pełnoletni użytkownik wyrobów tytoniowych lub wyrobów zawierających nikotynę posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uczestnik oraz pełnoletni użytkownik wyrobów tytoniowych lub wyrobów zawierających nikotynę ma również prawo do przenoszenia danych osobowych oraz w przypadkach, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wyżej opisanych celów.
 
5.Organizator oświadcza, iż dane Uczestnikóworaz pełnoletnich użytkowników wyrobów tytoniowych lub wyrobów zawierających nikotynę nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 
6.Dane Uczestnikóworaz dane pełnoletnich użytkownikówwyrobów tytoniowych lub wyrobów zawierających nikotynę mogą być przekazywane podwykonawcom Organizatora np. agencjom marketingowym oraz podmiotom upoważnionym przepisami prawa.
 
7.Dane osobowe będą przetwarzane w Czasie Trwania Programu oraz do momentu wniesienia sprzeciwu dot. przetwarzania danych.
 
8.Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności – pełny tekst dostępny jest pod numerem Infolinii IQOS 801801501(koszt połączenia według stawek operatora).
 
9.Aby skorzystać z praw wynikających z RODO prosimy o kontakt z infolinią IQOS pod numerem 801801501(koszt połączenia według stawek operatora) lub przesłanie emaila na adres mojedane@pmi.com.
 
§ 4
Postępowanie reklamacyjne
 
1.Uczestnik ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej przebiegu Programu w każdym czasie.
 
2.Uczestnik może zgłosić reklamację w szczególności w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: contact.pl@iqos.com lub poprzez kontakt z Infolinią pod numerem 801 801 501 lub(+48) 22 455 14 04, koszt według stawki operatora. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji Organizator zaleca podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację, danych kontaktowych Uczestnika zgłaszającego reklamację oraz dopisku „HEETS -45 PLN w Sklepach IQOS”.
 
3.Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 30 dni od otrzymania przez Organizatora zgłoszenia reklamacyjnego Uczestnika.
 
§ 5
Postanowienia końcowe
 
1.We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
2.W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazało się nieważne lub prawnie bezskuteczne, Regulamin pozostaje w mocy w zakresie pozostałych postanowień.
 
3.Biorąc udział w Programie Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do Regulaminu.
 
ORGANIZATOR:
Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o.
Aleja Jana Pawła II 196
31-982 Kraków